Opplysningsvesenets fond (Ovf) er en av landets største grunneiere. Ovf eier prestegårder, betydelige andre arealer og finanskapital. Fondet har sine forretningsområder innenfor eiendom, kraft og kapitalforvaltning. Fondet forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesents fond som har ca. 70 ansatte. I tillegg kommer ansatte i datterselskapene.

CFO

CFO får overordnet ansvar for kapitalforvaltning og funding, balanse- og risikostyring, økonomi og regnskap. Du skal sikre helhetlig økonomistyring på tvers av konsernet, og bidra kommersielt og strategisk til Ovfs videre utvikling, blant annet gjennom oppkjøp og investeringer. I tillegg vil du være en aktiv bidragsyter i virksomhetens toppledergruppe og sikre refleksjon og veivalg, gi råd til ledelsen og sørge for at all økonomisk informasjon og annen styringsinformasjon holder et høyt kvalitetsnivå.

Dette er en synlig lederrolle i en virksomhet med lang historie og et viktig samfunnsoppdrag. Du vil få en bredde i ansvars- og arbeidsoppgaver og en stor kontaktflate mot finansmarkedet.

Ønskede kvalifikasjoner:
 • høyere økonomisk utdanning på masternivå, gjerne statsautorisert revisor
 • bred erfaring fra ledelse av økonomi/finansfunksjon i større organisasjoner
 • erfaring fra kapitalforvaltning, god kjennskap til finansielle instrumenter, investerings-markedet og likviditetsforvaltning / risikostyring
 • gode lederegenskaper og sterk relasjonskompetanse
 • interesse og forståelse for offentlig forvaltning og statlig eierskap og styring
 • god forståelse for IT og arbeid med digitale arbeidsprosesser

Personlige egenskaper:
 • forretningsorientert og strategisk, med evne til å se helheten
 • analytisk og strukturert med god tall-, økonomi-, finans- og forvaltningsforståelse
 • endringsorientert, med evne til å se forbedrings- og utviklingsområder
 • målrettet med god leveranse- og gjennomføringsevne
 • evne til å få gjennomslag på alle nivåer i organisasjonen
 • evne til å formidle kompleks informasjon på en lettfattelig måte både muntlig og skriftlig

Interessenter kan ta fortrolig kontakt med Lasse Sørnes Pedersen eller Ole Petter Melleby i ISCO Group, 22 06 87 00. Søknadsfrist 2. mai.

Takk for din interesse!  Søknad sendes til  post@iscogroup.no. Skriv selskap og stillingstittel i emnefeltet. Legg ved søknad, CV og eventuelt andre relevante vedlegg. Du vil få en bekreftelse på mottatt søknad i løpet av 3 virkedager. Søknaden anses ikke som registrert før du har mottatt bekreftelse.

Ved å sende inn ditt CV og evt. andre vedlegg samtykker du til at ISCO Group AS, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo, lagrer og behandler dine personopplysninger til bruk i rekrutteringsprosesser på vegne av 3. part/oppdragsgiver så lenge som rekrutteringsprosessen pågår eller så lenge som dine persondata vil kunne benyttes til andre relevante rekrutteringsprosesser. Personopplysninger vil bli delt med oppdragsgiver i den grad det er behov. Du kan kreve innsyn i dine lagrede personopplysninger eller å få disse endret eller slettet.

Annonsert stilling


CFO

Opplysningsvesenets fond

02.05.2018

Lasse Sørnes Pedersen eller Ole Petter Melleby

22 06 87 00