Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Arbeidsområdene omfatter forvaltning og tilrettelegging for norsk næringsvirksomhet, bl.a. fiskeri- og havbruksnæringen, forsknings- og innovasjonspolitikk, næringsutvikling, handelspolitikk, eksportfremme, regelforenkling og skipsfartspolitikk. Videre forvalter departementet statens eierandeler i en rekke selskaper. Se regjeringen.no.

ASSISTERENDE DEPARTEMENTSRÅD

Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen innenfor nærings-, handels- og fiskeripolitikken, og å ivareta overordnede forvaltningsoppgaver innenfor disse områdene. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet skal også bidra til samordning av andre departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping.

Assisterende departementsråd vil ha som primæransvar å lede og samordne det administrative og faglige arbeidet som understøtter fiskeriministerens ansvarsområder. Assisterende departementsråd er stedfortreder for departementsråden og vil i den funksjonen også ha ansvaret for å understøtte næringsministeren og ha administrativt ansvar for departementet.

Nærings- og fiskeridepartementet søker en strategisk orientert leder med relevant kompetanse, god gjennomføringsevne og erfaring fra ledelse i kunnskapsmiljøer og gjerne også fra internasjonalt samarbeid. Assisterende departementsråd må både kunne lede langsiktig utviklingsarbeid og håndtere løpende enkeltsaker.

Det legges videre vekt på:
  • Gode lederegenskaper, rolleforståelse og samarbeidsevner
  • Solid erfaring fra offentlig forvaltning og god forståelse av politiske prosesser
  • Erfaring som er relevant for stillingens ansvarsområder, med særlig vekt på fiskeripolitikk
  • Evne til å lede og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse
  • Høyere utdanning, bred samfunnsmessig orientering og gode språkkunnskaper

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

For nærmere informasjon ta gjerne kontakt med Geir Fottland i ISCO Group tlf. 22 06 87 00/ fottland@iscogroup.no.
Departementsråd Reier Søberg kan også kontaktes, tlf. 22 24 01 05.


Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 19. mai.

Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Annonsert stilling


Assisterende departementsråd

Nærings- og fiskeridepartementet

19.05.2017

Geir Fottland

22 06 87 00