Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og fiskeripolitikk. Arbeidsområdene inkluderer bl.a. næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, forenklingsarbeid, konkurransepolitikk, handelspolitikk, fiskeri- og havbruksnæringen, samt maritim politikk. Departementet forvalter også statens eierandeler i en rekke selskaper.

EKSPEDISJONSSJEF-KONKURRANSEPOLITISK AVDELING

Konkurransepolitikken er et sentralt virkemiddel for å fremme effektiv ressursbruk i samfunnet. Konkurransepolitisk avdeling har ansvaret for de sektorovergripende virkemidlene i konkurransepolitikken som konkurransereglene, reglene om offentlige anskaffelser og reglene om offentlig støtte. I tillegg til å utvikle norsk politikk og regelverket på disse områdene, har avdelingen ansvaret for å ivareta norske interesser i regelverksutviklingen under EØS-avtalen.

Konkurransepolitisk avdeling har ansvar for etatsstyringen av Konkurransetilsynet, Konkurranseklagenemnda og Klagenemndssekretariatet. Avdelingen ivaretar også det faglige ansvaret for anskaffelsesarbeidet i Direktoratet for forvaltning og IKT. Avdelingen har 30 medarbeidere, og er inndelt i tre seksjoner:

  • Seksjon for konkurransepolitikk
  • Seksjon for offentlige anskaffelser
  • Seksjon for offentlig støtte

Vi søker en tydelig, engasjert og utviklingsorientert leder. Vedkommende må evne å finne løsninger og oppnå resultater i henhold til fastsatte mål. Som ekspedisjonssjef vil du lede ledere, og vi legger vekt på utøvelse av strategisk og motiverende lederskap. Stillingen innebærer nær kontakt med departementets politiske ledelse og øvrige avdelinger i departementet. Videre ivaretar avdelingen en bred kontaktflate mot bransjeorganisasjoner og myndigheter nasjonalt og internasjonalt. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet, og den som tilsettes må kunne representere departementet på en god måte utad.

Søkere må ha høyere utdanning, relevant ledererfaring, gjerne også fra departement, og evne til å inspirere og lede en kompetanseorganisasjon. Det er en fordel med kunnskap om avdelingens ansvarsområder, erfaring fra etatsstyring og fra samarbeid på tvers av sektorer. Gode engelskkunnskaper, solid rolleforståelse og innsikt i politiske beslutningsprosesser er en forutsetning. Søkere må være norske statsborgere og må kunne sikkerhetsklareres.

Ekspedisjonssjefen rapporterer til departementsråden og inngår i departementets toppledergruppe.
Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Geir Fottland i ISCO Group,
tlf. 22 06 87 00 eller fottland@iscogroup.no. Departementsråd Reier Søberg kan også kontaktes, tlf. 915 44 202.

Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 5. mars 2018.


Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig og utvidet søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Annonsert stilling


Ekspedisjonssjef

Nærings- og fiskeridepartementet

05.03.2018

Geir Fottland

22 06 87 00