Meteorologisk institutt (MET) er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med ca. 400 medarbeidere. Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og MET er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

FORSKNINGSDIREKTØR

Forskningsdirektøren leder Forsknings- og utviklingsdivisjonen og har ansvar for koordinering av all forskning ved MET. Målet med forskningen er å utvikle og forbedre instituttets tjenester til samfunnet, og øke nytten av alle METs data og produkter. Forskningen omfatter i hovedsak områdene meteorologi, oseanografi, sjøis, klima og luftforurensning. I tillegg har instituttet et beredskapsansvar for modeller som benyttes til søk, berging og oljesøl til sjøs -, og spredning av vulkansk aske og radioaktivitet til luft.

En stor del av forskningsaktiviteten er finansiert gjennom prosjekter fra EU (Horisont 2020, Copernicus) og andre internasjonale organer, samt Forskningsrådet. I tillegg utfører MET forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med andre deler av statsforvaltningen og for viktige nasjonale samfunnssektorer.

Mer enn 100 forskere med ulik faglig bakgrunn sørger for at den operasjonelle vær- og havvarslingstjenesten og prognosene for luftforurensning holder høy kvalitet. Om lag 65 av disse tilhører Forsknings- og utviklingsdivisjonen. Divisjonen er i hovedsak lokalisert i Oslo. I tillegg er det en forskergruppe på maritim varsling i Bergen og en forskergruppe på hav og is i Tromsø. De øvrige forskerne ved MET er knyttet til andre divisjoner.

Forskningsdirektøren er en del av instituttets toppledergruppe og får en viktig rolle i utviklingen av Meteorologisk institutt. Du vil være bidragsyter og premissgiver, i dialog med resten av instituttets ledelse, i nasjonale samarbeidsfora og i de internasjonale meteorologiorganisasjonene.

Kompetanse og erfaring:
  • Utdanning innenfor geofag på masternivå eller høyere
  • Solid og relevant ledererfaring
  • Stort nettverk og betydelig erfaring fra nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • Bred faglig oversikt innen meteorologi og nærliggende geofysiske fagfelt.

Personlige egenskaper:
  • Du er en dyktig og inspirerende forskningsleder
  • Du er opptatt av å sikre ekstern finansiering av forskningen, i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere
  • Du ser muligheter til å utvikle instituttets tjenester gjennom godt samspill mellom forskning og operasjonelle tjenester
  • Du evner å koordinere forskningen samtidig som du gir medarbeiderne frihet til å følge opp muligheter og gjennomføre prosjekter

Dyp fagkunnskap, evne til å bruke teknologi for å fremme instituttets mulighetsrom og gode kommunikasjonsegenskaper er forutsetninger for å lykkes i stillingen.

Stillingen er lokalisert i Oslo.

Lønn etter avtale som 1060 avdelingsdirektør, medlemskap i Statens Pensjonskasse og seks måneders gjensidig prøvetid.

Vi oppfordrer kvinner til å søke. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kulturelt mangfold.

Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfristen vil bli utarbeidet offentlig søkerliste.

Interessenter kan innen søknadsfristen ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Beate Ottem Svanes eller Geir Fottland i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. Direktør Roar Skålin i MET kan også kontaktes på tlf. 22 96 30 00.

Vennligst registrer søknad og CV snarest og senest innen 11. juni.

Annonsert stilling


Forskningsdirektør

Meteorologisk institutt

11.06.2017

Beate Ottem Svanes eller Geir Fottland

22 06 87 00